niepubliczne przedszkole pełne bajek

W listopadzie 2016 r. odbyła się w naszym przedszkolu BAJKOCHATKA ewaluacja zewnętrzna
przeprowadzona przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Badane były dwa obszary pracy przedszkola:
– Czy w przedszkolu kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne?
– Czy przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji?

Przedszkole zostało ocenione wysoko, spełnia wszystkie wymagania stawiane przedszkolom przez państwo na poziomie wysokim. Wiemy, że nasze przedszkole zawsze było i jest bardzo dobrym przedszkolem pod wieloma względami, ale cieszy fakt, że inny również je tak widzą.

Poniżej prezentujemy najogólniej sformułowane wnioski poewaluacyjne:

1. W przedszkolu rozpoznaje się potrzeby i możliwości wszystkich dzieci, co sprzyja właściwemu zaspokajaniu ich potrzeb rozwojowych. Praca z dziećmi jest indywidualizowana, opartana różnorodności metod i form pracy. Stwarzane są sytuacje, które wpływają na kreatywność dzieci,

rozwój poprzez zabawę oraz samodzielne doświadczanie świata. Oprócz zajęć obowiązkowych, zabaw swobodnych doskonale prowadzone zajęcia dodatkowe z rytmiki oraz z ceramiki uruchamiają twórczą wyobraźnię dzieci.

2. Nauczyciele podchodzą do każdego dziecka indywidualnie, pomagają i dostosowują wymagania do ich potrzeb. Tempo pracy dostosowane jest do możliwości rozwojowych dzieci, występuje gradacja zadań i ich trudności. Prowadzone są zajęcia kompensacyjne z różnych dziedzin:

logopedycznych, plastycznych, muzycznych, sportowych.

3. W przedszkolu każde dziecko może liczyć na wsparcie oraz okazywanie wiary w jego możliwości. W opinii wszystkich rodziców ich dzieci mogą liczyć na wsparcie w rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań. Podejmowane działania są adekwatne wobec potrzeb dzieci.

4. Rodzice partycypują w działaniach zwiazanych z wdrażaniem dzieci do właściwych zachowań. Angażują się w różnorodne przedsięwzięcia i mają wpływ na podejmowane w przedszkolu działania.

5. Dzieci są samodzielne i opiekuńcze, pomagają sobie wzajemnie, starsze pomagają młodszym,

dbają o przestrzeganie norm i zasad. Nauczyciele podejmują skuteczne działania, służące

budowaniu postawy odpowiedzialności w działaniu i relacji społecznych.

W najbliższym czasie raport z ewaluacji będzie udostępniony publicznie, zostanie opublikowany na stronie www.npseo.pl

Serdecznie zapraszamy

Skip to content